FANDOM


Philipslandish (tagalog, eafolkish) is the reeve tung of Philipsland. It is an austronesian tung that maybe close to sidefolkish or malaylandish. Learning Philipslandish is amazing! It maybe easy but the tungfall is very hard to work on. Philipslandish maybe way outland English or Anglish but really have some awesome words like German. Philipslandish has borrowed words from Chinish, Spanish, Nuahtl, Malay, and Indlandish. So enjoy learning this language.

Lead-In Edit

English Philipslandish
Hello Pagbati sa iyo

Pagbati sa iyo po (someone older)

Hello

Hi Pagbati rin sa iyo rin

Pagbati rin sa iyo po rin (someone older)

Hay

How are you? Kamusta ka na? (from spanish: "Como esta")Kamusta ka na po? (someon older)

Gaano ka ngayon? (native tagalog)

Gaano ka ngayon po? (someon older)

Fine. Mabuti naman

Mabuti naman po (someone older)

Thank you Salamat

Salamat po (someone older)

Nice to meet you Kinagagalakan ko makilala kita (Sing.)

Kinagagalakan ko makilala kita po.

Kinagagalakan ko makilala kayo (Plur.)

Kinagagalakan ko makilala kayo po.

If you will Pakiusap

Pakiusap po (someone older)

Paki-(verb)

Paki-(verb) po (someone older)

Pakiusap naman (if really pleading)

Sorry / forgive me, if you will Pasensya ka na. (Sing.)

Pasensya ka na po. (Sing.) (someone older)

Pasensya na kayo. (Plur.)

Pasensya na kayo po. (Plur.) (someone older)

Patawad. (Deep sorry)

Patawad po. (someone older)

sorry (pardon) Paumanhin (po) lamang.
sorry (excuse me) Padaan (muna).

Padaan (muna) po.

My name is _______ Ang pangalan ko ay ________

Ang pangalan ko po ay ________ (someone older)

I am ______ Ako si ________

Ako po si ________ (someone older)

I am __ years old Ako ay ______ na taong gulang.

Ako po ay _____ na taong gulang. (someone older)

______ taong gulang na ako.

______ taong gulang na po ako. (someone older)

I live in _______ Nakatira ako sa _________

Nakatira po ako sa ________ (someone older)

Yes Oo

Opo (Someone older)

Awon (Formal)

No Hindi / Hinde

Hindi po (someone older)

Maybe Baka

Baka po (someone older)

Siguro (from spanish)

(word)-yata

Ewan (Prefer to say I don't know)

Ewan po (someone older)

Marahil (formal)

Marahil po (someone older)

I don't know Hindi ko alam

Hindi ko alam po (someone older)

Ewan

Ewan po (someone older)

Aywan (Formal)

Aywan po (Formal) (someone older)

Where is the bathroom? Saan po ang palikuran dito (po)
I'll pay Bayad po. (all ages)
I'll go down (after transportation) Para po
Help! Tulong!

Saklolo!

Awesome Astig!
Ok Sige

Sige po (someone older)

I need you Kailangan kita (Sing.)

Kailangan kita po (someone older)

Kailangan ko kayo (Plur.)

Kailangan ko kayo po (someone older)

I love you Mahal kita (origin from indlandish)

Mahal kita po. (someone older)

Iniibig kita. (formal)

Iniibig kita po.(someone older)

Do you want to be my friend? Gusto mo ba kaibigan tayo.

Nais mo ba kaibigan tayo.

Will you marry me? Papakasalin mo ba ako?
Happy Birthday Maligayang Kaarawan.

Maligayang Kaarawan po. (someone older)

Maligayang Bati

Happy New year

Jan 1

Maligayang Bagong Taon

Maligayang Bagong Taon po. (someone older)

Happy Valentimes Day

Feb 14

Maligayang Araw ng Pagmamahal
Happy Mother's Day

March 2nd-Last Week

Maligayang Araw ng mga Ina (po)
Happy Easter Maligayang ister
Happy Independence Day

June 12

Maligayang Araw ng Kalayaan

Maligayang Araw ng Kalayaan po (someone older)

Happy Father's Day

June 1st - 2nd Week

Maligayang Araw ng mga Ama (po)
Happy Heroes Day

August 22

Maligayang Araw ng mga Bayani.

Maligayang Araw ng mga Bayani po. (someone older)

Happy All Saint's Day

November 1

Maligayang Araw ng mga Patay

Maligayang Araw ng mga Patay po. (someone older)

Happy All Soul's Day

November 2

Maligayang Araw ng mga Kaluluwa

Maligayang Araw ng mga Kaluluwa po (someone older)

Happy Bonifacio's Day

Nov 30

Maligayang Araw ni Bonifacio

Maligayang Araw ni Bonifacio po (someone older)

Happy Rizal's Day

Dec 30

Maligayang Araw ni Jose Rizal (ho-se-ri-sal)

Maligayang Araw ni Jose Rizal po (someone older)

Merry Christmas

Sept-Dec

Maligayang Pasko

Maligayang Pasko po (someone older)

Merry Christmas and a Happy New Year

Dec 31

Maligayang Pasko at Maligayang Bagong Taon
Goodbye Sige (Prefer to say Ok)

Paalam (formal)

Paalam po. (someone older)

Itells Edit

Itells Philipslandish Philipslandish Ordinals
Itell (Number) Bilang
0 Wala, Bokya
1/32 Sangkatatlumpu't dalawa
1/16 Sangkalabing-anim
1/8 Sangkawalo
1/4 Sangkapat
1/2 Kalahati
3/4 Tatlongkapat
1 Isa Una/ Pangisa
2 Dalawa Panglawa
3 Tatlo Pangatlo
4 Apat Pangapat
5 Lima Panlima
6 Anim Panganim
7 Pito Pampito
8 Walo Pangwalo
9 Siyam Pansiyam
10 Sampu / Sampuwo Pansampu
11 Labing-isa Panlangisa
12 Labing-dalawa / Labindalawa Panlabindalawa
13 Labintatlo Panlabintatlo
14 Labing-apat Panlabingapat
15 Labinlima Panlabinlima
16 Labing-anim Panlabinganim
17 Labimpito Panlabimpito
18 Labing-walo Panlabingwalo
19 Labinsiyam Panlabinsiyam
20 Dalawampu / Dalawampuwo Pandalawampu
21 Dalawampu't isa Pandalawampu't isa
25 Dalawampu't lima Pandalawampu't lima
30 Tatlumpu / Tatlumpuwo Pantatlumpu
40 Apatnapu / Apatnapuwo Pangapatnapu
45 Apatnapu't lima Pangapatnapu't Lima
50 Limampu / Limampuwo Panlimpampu
60 Animnapu / Animnapuwo Panganimnapu
70 Pitumpu / Pitumpuwo Pampitumpu
80 Walumpu / Walumpuwo Pangwalumpu
90 Siyamnapu / Siyamnapuwo Pansiyampu
100 Sandaan Pansandaan
175 Sandaang Pitumpu't Lima Pansandaan Pitumpu't Lima
200 Dalawandaan Pandalawandaan
300 Tatlundaan Pantatlundaan
400 Apatnaraan Pangapatnaraan
500 Limandaan Panlimandaan
600 Animnaraan Panganimnaraan
700 Pitundaan Pampitundaan
800 Walundaan Pamwalundaan
900 Siyamnaraan Pansiyamnaraan
1,000 Sanlibo Panlibo/Pansanlibo
10,000 Sanlaksa Panlaksa
100,000 Sangyuta Pangyuta
1,000,000 Sang-angaw Pangangaw
10,000,000 Sangkati Pankati
100,000,000 Sambahala / Sanggahala Pambahal
1,000,000,000 Sanggatos Panggatos
0.5 Wala at Lima Bilang Sampu
0.25 Wala at Dalawampu't Lima Bilang Sandaan
1.75 Isa at Pitumpu't Lima Bilang Sandaan
6 1/4 Anim at Sangkapat
5% Limang Bahagdan
10% Sampung Bahagdan
25% Dalawampu't Limang Bahagdan
100% Sandaang Bahagdan / Buo
π Lugbilang
e Bilang ni Euler
φ Gintong Panumbasan
Pariugat
√81 Pariugat ng Walumpu't Isa
1 + 1 = 2 Isa dagdag sa Isa ay Dalawa
1 - 1 = 0 Isa bawas sa Isa ay Wala/Bokya
1 x 1 = 1 Isa parami sa Isa ay Isa
1 ÷ 1 = 1 Isa pahati sa Isa ay Isa
1 : 2 Isa panumbasan sa Dalawa
4 : 5 Apat panumbasan sa Lima
(Infinity) Awanggan

Blees Edit

The Blees Edit

Ang mga Kulay

White

 • Puti

Rose

 • Rosas

Pink

 • Kalimbahi

Maroon

 • Kastanyas

Red-Violet

 • Pulang lila

Red

 • Pula

Red-Orange

 • Pulang Dalandan

Orange

 • Dalandan (Native Tagalog)
 • Kahel (From Spanish)

Tangerine

 • Dalanghita

Yellow

 • Dilaw (Native Tagalog)
 • Amarilyo (From Spanish)

Yellow-Orange

 • Dilaw na Dalandan

Canary

 • Kanaryo

Green

 • Lungtian / Luntian / Lungti
 • Berde (From Spanish)

Light Green

 • Muranlungti

Dark Green

 • Madilim na Lungti

Yellow-Green

 • Dilaw na Lungti

Emerald Green

 • Esmeralda

Blue-Green

 • Bughaw na Lungti
 • Bughaw (Native Tagalog)
 • Asul (From Spanish)

Light Blue

 • Murambughaw

Dark Blue

 • Madilim na Bughaw

Blue-Violet

 • Bughaw na Lila

Indigo

 • Tayom (Native Tagalog)
 • Tina (From Spanish)

Purple

 • Ube (Native Tagalog)
 • Morado (From Spanish)

Violet

 • Lila

Brown

 • Kayumanggi (Native Tagalog)

Tan

 • Morena

Chocolate Brown

 • Tsokolate

Ivory

 • Garing

Beige

 • Murang Kayumanggi

Grey

 • Abuhin

Black

 • Itim

Bronze

 • Tanso

Silver

 • Pilak

Gold

 • Ginto

Time Edit

Mean English Philipslandish
now Ngayon (also means today) or the article "na"
a while ago/ earlier Kanina
Later Mamaya
Before Bago
After Pagkatapos
Morning Umaga
Noon Tanghali
Afternoon Hapon
Evening Madaling Gabi

Daldilim (rarely used)

Night Gabi
Midnight Hatinggabi
Dawn Madaling-araw
Tomorrow Bukas
a short while Sandali
very short while Saglit
The day after tomorrow dagsandaw (rarely used)

only appeared in old tagalog

The day before yesterday Bawsad (rearly used)

old tagalog as well

Next week Susunod na linggo

Galayo (archaic)

Next Year Susunod na taon

Ganahon (archaic)

Links to leaves about tungs (adight)
Tungs Kin of tungs
Indo-Europish tungs
Theedish tungs North Theedish tungs: Faroish tung - Norish tung - Icelandish (High Icelandish) - Old Norse - Old Gutnish - South Jutish - Danish tung - Swedish tung - Elfdalsh tung (moot) - Norn tung (dead) - Gutnish tung (moot)
West Theedish tungs:
Weser-Rhine Theedish tungs: Old Low Frankish - Netherlandish tung - Highsunlandish tung - Limburgish tung - Zeelandish tung - Flemish tung (moot)
Elbe Theedish tungs: Old High Theech - Theech tung - Allmenish tung - Bairish tung - Wymysorys tung - Lombardish tung (dead) - Littleburgish tung - Hunsridgish tung - Yiddish tung - Ripuarish tung
North Sea Theedish tungs: Saxish (Old Saxish - Middle Low Saxish - Low Saxish tung) | English (Old English tung - Middle English tung - English tung - Anglish (moot) - Lowland Scottish tung - Northumberish tung (moot) - Yola) | Freesish (Old Freesish tung - Western Freesish - Northern Freesish - Saterland Freesish)

East Theedish tungs (dead): Gottish tung - Wendish tung - Burgundish tung

Celtish tungs Mainland Celtish tungs (dead): Celtiberish tung - Cisalpine Gaulish tung - Galatish tung - Gallaecish tung - Gaulish tung - Lepontish tung - East Celtish tung - Iberi-Celtish tungs
Gelish tungs: Irish tung - Scots Gelish tung - Manx tung - Galloway Gelish (dead)
Brythonish tungs: Cornish tung - Welsh tung - Wonted Brythonish tung (dead) - Cumbrish tung (dead) - Breton tung - Ivernish tung (dead)
Other: Pictish tung (dead) - Shelta - Beurla Reagaird(craftspeech)
Balt-Slavish tungs Slavish tungs:
East Slavish tungs: Russish tung - Borderish tung - White Russish tung
West Slavish tungs: Slesish tung - Polish tung - Bohemish tung (a.k.a Checklandish Tung) - Slovakish tung - Kashubish tung
South Slavish tungs: Serb-Croatish (Serbish tung - Blackbarrowish tung - Bosnish tung - Croatish tung) - Bulgarish tung - Macedonish tung - Slovenish tung

Baltish tungs: Lithuish tung - Lettish tung - Old Prussish (dead) - Kurish
Italish tungs Sabellish tungs (dead): Oscish tung - Old Venetish - Umbrish tung


Latish-Faliscish tungs (dead):
Latish (Folklatish) - Faliscish tung
Romanish tungs: Italish-Western tungs:
Italish-Damatalish: Damatalish tung (dead) - Istriotish tung - Tuscish tung - Venetish tung - Corsicish tung - Sassarish tung - Sicilish tung - Neapolish tung - Italish tung
Western-Romenish tungs: Gaulish-Romanish (Old French tung - Middle French tung - French tung - Picardish tung - Wallonish tung - Normandish tung (Angle-Normandish) - Burgundish tung (Romanish) - Arpitish tung - Savoyardish tung - Gallosk tung - Romansh tung - Occitsh tung - Catalandish tung - Piedmontish tung - Ligurish tung - Lombardish tung (Romanish)) | Iberish (Spanish tung - Aragonish tung - Galicish tung - Leonish tung - Jewish Spanish (Ladino) - Mirandish tung - Falash tung - Portugalish tung - Mozarabish tung (dead) - Sephardish tung)
Eastern-Romanish tungs: Romeenish tung - Arromeenish tung - Sardinish tung

Greekish tungs Greekish tung - Grikosh Tung - Tsakonish tung - Pontish tung - Yevanish tung - Cappadocish Greekish - Calabrish tung
Tocharish tungs (dead) Turfanish tung - Kucheish tung - Kröanish
Anatolish tungs (dead) Hittish - Lydiash - Luish - Lycish - Palaish
Indo-Iranish tungs Indo-Aryish: (Hindlandish offshoots: Hindish tung - Urdu tung) - Bengalish tung - Roma tung - Punjabish tung


Iranish: Balochish tung - Pashto tung - Persish tung - Kurdish tung

Other Indo-Europish Albanish tung - Armenish tung - Dacish tung (dead) - Illyrish tungs (dead) - Old Ligurish tung (dead) - Phrygish tung (dead) - Thracish tung (dead)
Other tungs:
Semitish tungs Amharish tung - Arabish tung - Aramaish tung - Hebrew tung - Akkadish tung (dead) - Assyrish tung
Ulgarish tungs Estish tung - Finnish tung - Ungarish tung - Sami tungs - Livonish tung
Turkish tungs Oghuz: Mickleyard Turkish tung - Azerish tung - Turkmen tung - Urum tung - Gagauz tung - Qashqai tung - Khorasani tung - Salar tung

Karluk: Uzbek tung - Uyghur tung - Ili Turki tung - Chagatai tung (dead) - Karakhanid tung (dead)

Khalaj: Khalaj tung

Oghur: Chuvash tung - Turkish Bulgar tung (dead) - Khazar tung? (dead) - Hunnic tung? (dead) - Avar tung? (dead)

Siberish: Sakha tung - Tuvish tung - Altai tung - Dolgan tung - Tofa tung - Khakas tung - Fuyu Kyrgyz - Shor tung - Western Yugur tung - Chulym tung

Kipchak: Kazakh tung - Kyrgyz tung - Tatar tung - Krimlandish Tatar tung - Bashkir tung - Karachay-Balkar tung - Kumyk tung - Karaim tung - Krymchak tung - Urum tung - Cuman tung (dead) - Karakalpak tung - Siberish Tatar tung - Nogai tung - Fergana Kipchak tung

Japonish tungs Japanish tung - Ryukyu tungs (moot)
Mongolish tungs Khalkha tung - Buryat tung - Oirat tung - Moghol tung - Dagur tung - Ordos tung
Southialandish tungs Philippine: Philipslandish tung - Yami tung - Ivatan tung - Ilocano tung - Ibanag tung - Gaddang tung - Pangasinan tung - Kapampangan tung - Sidefolkish tung - Waray tung - Hiligaynon tung - Asi tung - Romblomanon tung - Onhan tung - Kinaray-a tung - Aklanon tung - Cebuano tung - Tausug tung - Maranao tung - Tboli tung - Tombulu tung - Sangirish tung - Gorontalo tung - Mongondow tung

Malayish: Malay tung - Indonesish tung - Menterap tung - Iban tung - Remun tung - Mualang tung - Seberuang tung - Sebuyau tung - Kendayan tung - Keninjal tung - Bamayo tung - Urak Lawoi tung - Minangkabau tung - Banjarish tung - Betawi tung

Polynesish: Tongish tung - Niuafoou tung - Niuish tung - Wallisish tung - Futunish tung - Pukapukish tung - Rennellish tung - Tikopish tung - West Uveish - Futuna-Aniwa tung - Mele-Fila tung - Emae tung - Anuta tung - Samoish tung - Tokelauish tung - Tuvaluish tung - Nukuoro tung - Kapingamarangi tung - Nukurish tung (dead?) - Takuu tung - Nukumanu tung - Ontong Java tung - Sikaiana tung - Vaeakau-Taumako tung - Rapa Nuish tung - Marquesish tung - Mangareva tung - Firelandish tung - Tahitish tung - Austral tung - Rapa tung - Taumotuish tung - Rarotongish tung - Rakahanga-Manihiki tung - Penrhyn tung - Maorish tung - Moriori tung (dead)

Sinitish-Tibetish tungs Sinitish: Chinish tung

Tibetish-Burmish: Burmish tung - Tibetish tung - Dzongkha tung - Gongduk tung - Lhokpu tung - Olekha tung - Lepcha tung - Sharchop tung - Pyu tung (dead) - Meitei tung - Karbi tung - Tujia tung - Puroik tung

Niger-Congo tungs Swahilish tung - Wolof tung - Yorubish tung - Igbo tung - Xhosa tung - Zulu tung
Koreish tungs Koreish tung - Jeju tung (moot)
Kra-Dai tungs Thai tung - Lao tung - Ahom tung (dead)
Southasiatish tungs Vietnamish tung - Khmer tung
Forbinded Tungs Papiamento tung - Loudwyeland French - Haitish French
Lone tungs Baskish tung - Ainu tung
Other Cherokee tung - Coptish tung - Canaman Folktung - Esperantish tung (crafted) - Etruscish tung (dead) - Folkspraak tung (crafted) - Greenlandish tung - Georgeish tung - Klingon (crafted) - Laadanish tung (crafted) - Lakotish tung - Toki Pona Tung (crafted) - Volapuk (crafted)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.